۹۷ درصد سازمان‌های بزرگ به خدمات ابری وابسته هستند

مطالعه جدیدی که با پشتیبانی مرکز Tata Communications روی مدیران IT انجام شد، توقعات آنها را در مورد خدمات مبتنی بر فضای پردازش ابری مشخص کرد.

Read More